Home

Klauzula poufności

Klauzula poufności

  1. Ilekroć w związku ze świadczeniem przez Fundację Instytut Aurea Libertas (dalej: IAL) usług doradczych dojdzie do powierzenia IAL oraz/lub jej Klientowi Informacji Poufnych, IAL oraz Klient (dalej: Strony) zobowiązani są przez cały okres obowiązywania współpracy, jak też w okresie 2 lat po jej zakończeniu, do zachowania Informacji Poufnych w poufności oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chronią własne informacje poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach.
  2. Strony w szczególności:
   1. nie ujawnią żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, poza osobami upoważnionymi do otrzymania takich informacji;
   2. nie będą tworzyć żadnych kopii otrzymanych Informacji Poufnych, z wyjątkiem kopii niezbędnych dla pracowników Klienta w trakcie realizacji Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do danej Strony i oznaczone napisem: „poufne”, „zastrzeżone” lub podobnej treści;
   3. nie będą wykorzystywać otrzymanych Informacji Poufnych dla celów innych niż służących współpracy pomiędzy Stronami;
   4. W przypadku zaprzestania współpracy, niezwłocznie zwrócą sobie nawzajem wszystkie dokumenty i informacje zawierające Informacje Poufne, nie pozostawiając sobie ani innym osobom trzecim żadnych ich kopii.
  3. Strony mogą ujawnić Informacje Poufne tylko po uzyskaniu uprzedniego pisemnego zezwolenia drugiej Strony lub jeżeli wynika to z żądania sądu lub innego uprawnionego organu, pod warunkiem, że ujawnienie takie jest obowiązkowe i że umożliwiono drugiej Stronie uzasadnioną kontrolę ujawnianej informacji przed dokonaniem ujawnienia oraz zapewniono możliwość zgłoszenia zastrzeżenia co do faktu ujawnienia.
  4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z ww. postanowień Strona naruszająca zapłaci drugiej Stronie karę umowną w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie, przy czym każda ze Stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Kraków, dn.