Home

Ludzie Instytutu

Instytut Aurea Libertas współpracuje z gronem ekspertów, którzy specjalizują się w dziedzinach takich jak: nauki polityczne, informatyka i ekonometria, administracja samorządowa, prawo administracyjne, ekonomia, socjologia. Pracownicy i współpracownicy ośrodka posiadają szerokie doświadczenie w projektowaniu i realizacji projektów badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych, które opierają na innowacyjnych rozwiązaniach i nowych technologiach.


 

dr RAFAŁ OLSZOWSKI

Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Aurea Libertas. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej (zarządzanie projektami informatycznymi). Specjalista ds. funduszy strukturalnych UE, koordynator licznych projektów szkoleniowych i inwestycyjnych. W pracy badawczej i popularyzatorskiej zajmuje się problematyką kolektywnej inteligencji, e-government oraz historią doktryn politycznych.

dr RAFAŁ LIS

Związany z Instytutem od początku jego istnienia jako specjalista z zakresu republikańskiej myśli politycznej oraz ideowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Autor licznych publikacji w tej dziedzinie, m.in. W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej. Główne nurty myśli politycznej Sejmu Czteroletniego(Kraków 2015). Koordynator licznych seminariów naukowych zrealizowanych w ramach Instytutu Aurea Libertas. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.

IZABELA SZELĄG

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik dydaktyczny Wydziału Historycznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W ramach Aurea Libertas w latach 2011-2016, jako Koordynator Systemu Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia oraz kierownik projektów „Ranking Krakowskich Samorządowców” i „Małopolskie Święta Polskie”. Specjalista w dziedzinie elektronicznej administracji. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół  kwestii związanych z szeroko pojętą ideą samorządności oraz socjologią społeczności lokalnych. Od kwietnia 2016 r. związana z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie.

KRZYSZTOF BILIŃSKI

Specjalista w dziedzinie technik audiowizualnych, grafiki i multimediów, w wielu projektach realizowanych przez Instytut odpowiedzialny za ich stronę wizualną i dźwiękową oraz prezentacje internetowe. Fotograf, szkoleniowiec i dźwiękowiec, redaktor i wydawca. Autor projektów multimedialnych przygotowanych m.in. w ramach międzynarodowego projektu „e-Goverment 2.0 w praktyce” (www.egov2.eu) w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+ we współpracy z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera, Talinn Technical University (Estonia) oraz Friendly Social Ltd. (Wlk. Brytania).

BARTOSZ WILK

Z Aurea Libertas współpracuje od 2014 roku. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów w szeregu organizacji pozarządowych i branży e-commerce. Jego zainteresowania tematyczne obejmują: komercjalizację nowych rozwiązań technologicznych i innowacji: start-upy, nowe media, nowe technologie, e-commerce, public relations. Absolwent kierunku socjologia: komunikacja społeczna i multimedia oraz kursu menedżer ds. komercjalizacji innowacji. Zatrudniony na stanowisku eksperta merytorycznego w projekcie „eGovernment 2.0 w praktyce” (2014-2016).

GRZEGORZ WITKOWSKI

Ekspert w dziedzinie strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2004-2005 jako stypendysta Komisji Europejskiej brał udział w pracach wydziałów zajmujących się problematyką Finansowych Instrumentów Wspierania Rybołówstwa dla Nowych Krajów Członkowskich, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wspólnej Polityki Rybackiej na lata 2007-2014. Absolwent studiów inżynierskich w Akademii Rolniczej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz studiów podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej i kształcenia urzędników europejskich na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera.