Home

Misja i działalność

Instytut Aurea Libertas to niezależny ośrodek, którego misją jest badanie i projektowanie rozwiązań w zakresie zastosowania innowacyjnych technologii w społeczeństwie (elektronicznej administracji, kolektywnej inteligencji, crowdsourcingu, e-partycypacji, e-konsultacji), krzewienie przedsiębiorczości i ducha republikańskiego, edukowanie i działania związane z dziedzictwem kulturowym Rzeczpospolitej, tradycją polityczną i prawną. Instytut Aurea Libertas prowadzi działalność od 2009 roku. Jego siedzibą jest Kraków.

Naszym celem jest krzewienie wolności i odpowiedzialności, tradycji i innowacyjności

Instytut poprzez swoją aktywność stara się utrzymywać równowagę między poszanowaniem wolności gospodarczej i obywatelskiej oraz odpowiedzialnością za dobro wspólne jakim jest Rzeczpospolita. Ów złoty środek zachowany jest także w inicjatywach służących z jednej strony wzmacnianiu tradycji i tożsamości narodowej, a z drugiej wspieraniu innowacyjnych przedsięwzięć i rozwoju nowych technologii w służbie społeczeństwu.

Działamy poprzez badania, szkolenia, konferencje, seminaria naukowe i projekty edukacyjne

Dla realizacji celów statutowych Aurea Libertas przeprowadza badania społeczne, organizuje projekty szkoleniowe wykorzystujące nowoczesne rozwiązania i cyfrowe narzędzia, prowadzi programy stypendialne dla młodzieży, inicjatywy dla aktywizacji i rozwoju wspólnot lokalnych, samorządów, NGO oraz przedsiębiorstw, z którymi również współpracuje. W ramach działalności Instytutu organizowane są też debaty publiczne, konferencje i sympozja naukowe oraz projekty edukacyjne.

Świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe, monitorując działania władz lokalnych

Ośrodek zajmuje się także poradnictwem obywatelskim, doradztwem dla przedsiębiorców (np. w zakresie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu) oraz monitoringiem praworządności, wolności politycznej i aktywności władz lokalnych (czego przykładem jest zrealizowany przez Aurea Libertas projekt “Ranking Krakowskich Samorządowców”). Instytut prowadzi również działalność wydawniczą i współpracuje z jednostkami akademickimi.

Aktywizujemy wspólnoty poprzez edukację w zakresie kultury narodowej i cyfrowych kompetencji

Efektem podejmowanych przez Aurea Libertas inicjatyw mają być: popularyzacja kultury oraz tradycji prawnej i politycznej Rzeczypospolitej w kraju i zagranicą, podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pobudzenie aktywności obywatelskiej, stymulowanie nauczania cyfrowych kompetencji w społeczeństwie, usprawnienie działania administracji państwowej dzięki nowym mediom i technologii oraz wzmocnienie więzi we wspólnotach lokalnych, narodowych i międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej.

Działamy w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej

Ośrodek stara się podejmować swoistą pracę u podstaw głównie na gruncie krakowskim. Swoje projekty realizuje jednak również w skali krajowej, a nawet międzynarodowej, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w którym wciąż budowane są fundamenty społeczeństwa obywatelskiego. Działania prowadzone przez Aurea Libertas kierowane są zarówno do osób dorosłych, młodzieży jak i dzieci.

Szczegółowe cele statutowe oraz metody ich realizacji znajdują się w statucie Instytutu Aurea Libertas.