Home

Polityka jakości

Misją działu doradczo-szkoleniowego firmy Fundacji Instytut Aurea Libertas. jest dostarczanie wysokiej jakości usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw z sektora MSP oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym celem Fundacji Instytut Aurea Libertas w zakresie Polityki Jakości jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta, na rzecz którego są świadczone usługi doradcze i szkoleniowe. Usługi są świadczone przy uwzględnieniu wymagań przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych, w sposób sprawny i przyjazny dla Klienta, po konkurencyjnych cenach.

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji Klientów innych stron potencjalnie zainteresowanych świadczoną przez firmę działalnością oraz w celu ciągłego osiągania zadowolenia Klientów, Fundacja IAL ustaliła i przyjęła poniższe Strategiczne Cele Jakościowe:

• oferowane i dostarczane są jedynie te usługi, które spełniają potrzeby i oczekiwania Klientów, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi,
• odpowiednio wysoki poziom jakości oferowanych usług firmy decyduje o długotrwałym utrzymaniu jej konkurencyjności,
• ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN – EN ISO 9001:2015 oraz niniejszą Politykę Jakości,
• najwyższy poziom świadczonych usług pozwala fundacji na systematyczne zwiększanie konkurencyjności oraz ciągły jej rozwój,
• tworzenie i rozwijanie usług oferowanych przez fundacji następuje w sposób kompetentny, sprawny oraz uwzględniający potrzeby Klientów,
• Klienci Fundacji otrzymują od niej całościową i niezbędną dla nich wiedzę na temat świadczonych usług,
• ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów, zapewnia systematyczną poprawę działania, zwiększenie produktywności oraz obniżenie kosztów,
• ciągłe komunikowanie i informowanie o Polityce i Celach Jakości wszystkich pracowników/pracobiorców, na wszystkich istniejących w Spółce poziomach zarządzania, a także dla wszystkich stanowisk,
• ustawiczne podnoszenie kompetencji pracowników/pracobiorców Fundacji,
• realizację działalności w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy,
• ciągłą poprawę jakości realizowanych usług poprzez systematyczne unowocześnianie wyposażenia oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacji,
• minimalizację zagrożeń oraz wykorzystanie istniejących szans w kontekście działalności Fundacji i przyjętych dla niej Celów działania. Odpowiedzialność za osiąganie wyznaczonego poziomu jakości oferowanych usług dotyczy każdego pracownika/pracobiorcy Fundacji, a osiągana jest przez stosowny podział zadań i kompetencji pracowniczych.

Za ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie Polityki Jakości oraz umożliwienie jej realizacji
tak, aby każdy pracownik/pracobiorca był w stanie uczestniczyć w realizacji Celów Jakości odpowiedzialny jest Prezes Fundacji.

Ustanawiając przedstawioną w niniejszym dokumencie Politykę Jakości, Prezes Fundacji zapewnia, że:
• jest ona stosowna do celów działania Fundacji oraz jej kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego,
• oparta jest i wspiera strategiczne kierunki rozwoju Fundacji,
• stanowi ramy umożliwiające wyznaczenie Celów Jakości,
• wyraża osobiste zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w powstanie warunków niezbędnych do jej realizacji we wszystkich obszarach działań firmy, a także do osiągania opracowanych Celów Jakościowych. Zarząd Fundacji wraz z pracownikami/pracobiorcami zobowiązuje się do utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2015, a także do doskonalenia skuteczności Systemu oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do funkcjonowania Systemu i jego rozwoju.

Fundacja Instytut Aurea Libertas stosuje się do Kodeksu Etyki dla przedsiębiorców opracowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą: Kodeks etyki dla przedsiębiorców