Home

Statut i sprawozdania

SPRAWOZDANIA

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności Fundacji Instytut Aurea Libertas.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2015

 

FUNDACJA INSTYTUT AUREA LIBERTAS – STATUT

Tekst jednolity zatwierdzony przez Radę Fundacji Instytut Aurea Libertas dn. 25 czerwca 2016 r.

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą Instytut Aurea Libertas zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Janusza Batko, Rafała Olszowskiegozwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Tomaszka w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Tarłowskiej nr 5/6, w dniu 1 kwietnia 2009 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą fundacji jest Stołeczne Królewskie Miasto Kraków

§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6
Celami Fundacji są:

 1. Badanie oraz popularyzacja tradycji politycznej i prawnej oraz dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej w kraju i zagranicą.
 2. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć oraz rozwiązań mających na celu ochronę praw i wolności obywatelskich, wolności gospodarczej oraz aktywizację społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie więzi wspólnotowej w Polsce i Europie.
 3. Promocja przedsięwzięć obywatelskich podejmowanych na rzecz dobra wspólnego oraz postawy odpowiedzialności za sprawy publiczne.
 4. Badanie oraz popularyzacja wykorzystania nowoczesnych technologii w społeczeństwie, w tym: elektronicznej administracji, kolektywnej inteligencji, otwartych danych, crowdsourcingu, e-partycypacji, e-konsultacji, podejmowania decyzji z wykorzystaniem Internetu.
 5. Rozwijanie i umacnianie postaw aktywnego współdziałania w rozwoju wspólnot lokalnych, przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Promocja oraz ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności wspólnego dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy.
 7. Organizowanie debaty publicznej poświęconej dziedzictwu kulturowemu oraz tradycji politycznej i prawnej Rzeczypospolitej.
 8. Wspieranie kształcenia, edukacji i mobilności młodzieży szkolnej i akademickiej, a przez to praca na rzecz wzmacniania nauki polskiej,
 9. Działalność instytucji otoczenia biznesu.
 10.  Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 11.  Przeciwdziałanie patologiom życia publicznego, szczególnie w obszarze wzmacniania praworządności i zagwarantowania wolności politycznej.
 12.  Integracja oraz wspieranie środowisk i przedsięwzięć posiadających cele zbliżone do celów Fundacji.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)   działalność instytutu badawczego, w tym prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk kulturowych, ekonomicznych, politycznych.
b) działalność wydawniczą.
c) programy szkoleniowe i stypendialne dla wybranych grup społecznych, młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
d) działalność na rzecz społeczności lokalnych, wspólnot samorządnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego
e) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samorządność i aktywność obywateli.
f) współpracę z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
g) działalność na rzecz rozwoju elektronicznej administracji oraz partycypacji obywatelskiej z wykorzystaniem Internetu.
h) doradztwo edukacyjne dla młodzieży szkolnej i akademickiej.
i)   doradztwo  dla przedsiębiorców.
j)   prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi.
k) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów oraz technologii.
l)   monitoring działań władz wszystkich szczebli oraz pozostałych instytucji życia publicznego.

§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1.   subwencji, darowizn, zapisów, spadków od osób i instytucji z kraju i z zagranicy
 2.   dotacji i subwencji oraz grantów,
 3.   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4.   dochodów z majątku Fundacji.
 5.   odsetek z lokat bankowych
 6.   dochodów z działalności gospodarczej
 7.   udziałów i akcji w spółkach

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3.  W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4.  Osoby fizyczne i prawne, które dokonują darowizn na rzecz fundacji w wysokości, co najmniej 1000 Euro, uzyskują, jeżeli wyrażą takie życzenie, tytuł Darczyńcy Fundacji

§ 12

 1. W celu zwiększenia środków na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność gospodarczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych podmiotów, w dziedzinach i w zakresie prawem dozwolonym, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

72.20.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.20.Z  Badanie rynku i opinii publicznej

58.11.Z  Wydawanie książek

58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza

82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację

70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 1. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Na działalność gospodarczą może być przeznaczone 1000 zł (słownie: pięćset złotych) z funduszu założycielskiego oraz inne środki majątkowe bądź nieruchomości nabyte przez fundację, a nie zastrzeżone do innego wykorzystania przez darczyńców.
 3. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.

Władze Fundacji.

§ 13
Władzami fundacji są:

 1. a)   Rada Fundacji,
 2. b)   Zarząd Fundacji.
 3.   Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z  uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 14

 1.   Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2.   Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków.
 3.   Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada większością dwóch trzecich oddanych głosów.
 4.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy, o ile wchodzą w skład Rady, nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 5.   Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6.   Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7.   (uchylony)
 8.   Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

 1.   Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2.   Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3.   Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, pod warunkiem obecności co najmniej co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności:

 1.   Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2.   Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3.   Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4.   Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5.   Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6.   Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7.   (uchylony)

§ 17
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1.  Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2.  Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 14

 1.   Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2.   Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a)   uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b)   uchwalanie regulaminów,
  c)   sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e)   podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  f)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  g)   występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 20
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

Rada Naukowa Fundacji

§ 21

 1. Rada Naukowa Fundacji jest organem określającym program badań naukowych prowadzonych przez Fundację
 2. Rada Naukowa Fundacji składa się z trzech do dwunastu członków.
 3. Członków Rady Naukowej Fundacji powołuje większością dwóch trzecich oddanych głosów Rada Fundacji.
 4. Członkostwo w Radzie Naukowej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady Naukowej Fundacji lub odwołania przez Radę Fundacji większością dwóch trzecich oddanych głosów.
 5. Rada Naukowa Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Naukowej Fundacji.
 6. Rada Naukowa Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 7. Radę Naukową Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji, zgłoszony na piśmie.
 8. Rada Naukowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, pod warunkiem obecności co najmniej co najmniej połowy członków Rady Naukowej Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 9. Do zadań Rady Naukowej Fundacji należy w szczególności:
 10. Przygotowanie programu naukowego instytutu badawczego prowadzonego w ramach Fundacji, w tym opracowanie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk kulturowych, ekonomicznych i politycznych.
 11. Nadzór merytoryczny nad wydawnictwami, konferencjami, szkoleniami prowadzonymi przez Fundację.
 12. Opiniowanie wszelkich decyzji Zarządu Fundacji mających wpływ na program badań naukowych prowadzonych przez Fundację.

Rada Patronacka Fundacji

§ 22

 1. Rada Patronacka Fundacji jest organem odpowiedzialnym za promowanie działań Fundacji w mediach i środowisku lokalnym.
 2. Rada Patronacka Fundacji składa się z trzech do piętnastu członków.
 3. Członków Rady Patronackiej Fundacji powołuje większością dwóch trzecich oddanych głosów Rada Fundacji.
 4. Członkostwo w Radzie Patronackiej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady Patronackiej Fundacji lub odwołania przez Radę Fundacji większością dwóch trzecich oddanych głosów.
 5. Rada Patronacka Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Patronackiej Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Patronackiej Fundacji.
 6. Radę Patronacką Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji, zgłoszony na piśmie.
 7. Rada Patronacka Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, pod warunkiem obecności co najmniej co najmniej połowy członków Rady Patronackiej Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Do zadań Rady Patronackiej Fundacji należy w szczególności:
 9. Promowanie działań Fundacji w mediach oraz środowisku lokalnym.
 10. Pomoc w nawiązywaniu przez Fundację kontaktów z podmiotami, mogącymi podjąć współpracę przy realizacji celów Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 23
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rachunkowość

§ 26
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Likwidacja Fundacji.

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji

§ 28
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 29
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.