Home

Tryb postępowania reklamacyjnego

Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Użytkownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości lub reklamacje związane z usługami świadczonymi przez IAL na adres biuro@aurealibertas.org. Reklamacje mogą być także składane za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), na adres korespondencyjny: Fundacja Instytut Aurea Libertas, ul. Stefana Batorego 2 lok. 30, 31-135 Kraków.
  2. Reklamacje można zgłaszać w terminie 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. W razie złożenia reklamacji na adres korespondencyjny za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia przesyłki.
  3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 20 dni roboczych od ich otrzymania.