Home

Zrealizowane projekty

W ciągu ostatnich lat swojej działalności Instytut Aurea Libertas zrealizował projekty społeczne służące budowie podstaw społeczeństwa obywatelskiego, opartego na dziedzictwie kulturowym i innowacyjnych rozwiązaniach.

“Trampolina-IT” (2018-)

Trampolina-IT to projekt, którego celem jest finansowanie zajęć z zakresu robotyki i programowania dla dzieci i młodzieży z niezamożnych krakowskich rodzin. W ramach programu Aurea Libertas organizuje zbiórki pieniężne i interaktywne lekcje. W ich trakcie, młodzi adepci mają okazję szkolić kompetencje potrzebne w cyfrowym świecie.

“Collective Intelligence w zarządzaniu” oraz “Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw” (2017-2018)

Celem projektów była popularyzacja wiedzy na temat wykorzystania metody kolektywnej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i stymulowaniu innowacyjności. Prace obejmowały stworzenie kursów szkoleniowych (e-learning) oraz spolszczenie i dostosowanie specjalistycznych narzędzi cyfrowych do rodzimych warunków. Projekty zostały dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

“E-Goverment 2.0 w praktyce” (2014-2016)

Celem projektu było stworzenie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu kształcenia wyższego dotyczącego elektronicznej administracji. Prace eksperckie realizowane przez Fundację obejmowały opracowanie bazy danych w zakresie problematyki e-government, opracowanie merytoryczne materiałów edukacyjnych (casebook, materiały na platformę e-learning) oraz konsultacje dotyczące wdrożenia aplikacji internetowej. Narzędzie IT opracowane w projekcie może być wykorzystywane zarówno w działaniach o charakterze edukacyjnym (symulacje), jak i w realnej pracy zawodowej w administracji publicznej lub sektorze NGO (budżet projektu: 226 432 EUR).

“1989 Fall of Communism in Eastern Europe” (2015)

W 2015 roku Instytut Aurea Libertas pełnił rolę lidera projektu edukacyjnego „1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development of the Strategic Game for the Young Europeans” realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej “Europe for Citizens Programme” przez międzynarodowe konsorcjum obejmujące oprócz naszej organizacji partnerów z Niemiec, Słowacji i Rumunii. Celem projektu była edukacja obywatelska młodzieży szkół średnich z wybranych krajów. W jej wyniku młodzi ludzie poznawali wydarzenia historyczne związane z rokiem 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej, a następnie brali udział w innowacyjnych warsztatach tworzenia gier. Efektem ich pracy stała się gra planszowa obrazująca wydarzenia Jesieni Ludów (budżet projektu: 55 000 EUR).

“Ranking Krakowskich Samorządowców” (2013-2014)

Projekt „Ranking Krakowskich Samorządowców”, polegał na przeprowadzeniu audytu obywatelskiego radnych miejskich i radnych dzielnicowych miasta Krakowa, z wykorzystaniem autorskiej metodologii oceny aktywności i osiągnięć. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Obywatelską i współfinansowany ze środków Szwajcarskiego Grantu Blokowego – Funduszu na rzecz Organizacji Pozarządowych.

Małopolskie Święta Polskie” (2013-2014)

Celem projektu było pobudzenie świadomości i wzmocnienie tożsamości narodowej młodych Polaków ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Cel ten realizowany był poprzez edukację patriotyczną i obywatelską. Grupę docelową inicjatywy stanowili wychowankowie i podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlic środowiskowych. Program obejmował wycieczki edukacyjne w miejsca związane z historią najnowszą, utrwalanie wiedzy za pomocą fotografii i filmu, grę terenową oraz wydanie w postaci książkowej przewodnika „Małopolskie Święta Polskie”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Na Pomoc i współfinansowany ze środków Szwajcarskiego Grantu Blokowego – Funduszu na rzecz Organizacji Pozarządowych (budżet  33 119,20 CHF).

“System Doradztwa Strategicznego Skrzydlate Studia” (2011-2014)

“Skrzydlate Studia” to powołany do życia w 2014 roku projekt promujący ideę “otwartego studiowania”. W jego ramach funkcjonowało centrum informacyjno–doradcze pomagające środowiskom akademickim w organizacji wyjazdów na zagraniczne stypendia i staże. Projekt był finansowany z darowizn, ze środków własnych oraz przez Fundację Banku Zachodniego BZ WBK. Od roku 2011 z doradztwa skorzystało ponad 1500 osób.

Organizacja cyklu seminariów naukowych (2009-2013)

Seminaria organizowane przez Aurea Libertas dotyczyły tematów takich jak: bezpieczeństwo energetyczne, dziedzictwo polityczne dawnej Rzeczypospolitej, współczesny republikanizm. W organizowanych przez nas spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 500 osób.