Zrealizowane projekty

Home

Zrealizowane projekty

·         Prace badawcze i popularyzatorskie (od 2009): IAL prowadzi stałe prace badawcze i popularyzatorskie w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Zajmujemy się badaniem wykorzystania nowych technologii w społeczeństwie, badaniem życia społecznego i obywatelstwa, polskiej tradycji i historii, metodologią nauczania oraz innymi pokrewnymi zagadnieniami. Bierzemy udział w konferencjach, publikujemy w czasopismach naukowych i popularnych, organizujemy seminaria.

·         „Wzmocnienie potencjału Fundacji Instytut Aurea Libertas oraz 7 innych organizacji pozarządowych” (2010) – pierwszy zrealizowany projekt grantowy, sfinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (projekt FIO nr 2917 ‐ tytuł operacyjny: „III sektor: wizja, działanie, sukces. Organizacje pozarządowe a wyzwania współczesności”). Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 79 185 PLN. W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów, szkoleń i seminariów w celu podniesienia poziomu merytorycznego wnioskodawcy oraz 7 innych, współpracujących NGO. Przygotowano również wydawnictwo książkowe – przewodnik dla startujących organizacji pozarządowych. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ARS LEGIS.

·         Organizacja cyklu ogólnodostępnych seminariów (2009-2014) Seminaria organizowane przez Aurea Libertas dotyczyły tematów takich jak: współczesne problemy obywatelskie, bezpieczeństwo energetyczne, dziedzictwo polityczne Rzeczypospolitej, współczesny republikanizm. W organizowanych przez nas spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 500 osób.

·         “System Doradztwa Strategicznego Skrzydlate Studia” (2011-2014) “Skrzydlate Studia” to powołany do życia w 2011 roku projekt promujący ideę “otwartego studiowania”. W jego ramach funkcjonowało centrum informacyjno–doradcze pomagające środowiskom akademickim w organizacji wyjazdów na zagraniczne stypendia i staże. Projekt był finansowany z darowizn, ze środków własnych oraz przez Fundację Banku Zachodniego BZ WBK. Z doradztwa skorzystało ponad 1500 osób, które dzięki naszemu wsparciu były w stanie wybrać programy stypendialne oraz przygotować się do wyjazdów zagranicznych.

·         “Małopolskie Święta Polskie” (2013-2014) Celem projektu było pobudzenie świadomości i wzmocnienie tożsamości młodych Polaków ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Cel ten realizowany był poprzez edukację patriotyczną i obywatelską. Grupę docelową inicjatywy stanowili wychowankowie i podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlic środowiskowych. Program obejmował wycieczki edukacyjne w miejsca związane z historią najnowszą, utrwalanie wiedzy za pomocą fotografii i filmu, grę terenową oraz wydanie w postaci książkowej przewodnika „Małopolskie Święta Polskie”.  W wyniku projektu powstały liczne materiały edukacyjne (scenariusze zajęć) oraz utwory będące dziełem uczestników: materiały zdjęciowe (utrwalone w formie książkowej – kolorowego albumu) i materiał filmowy (przygotowane klipy video). Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Na Pomoc i współfinansowany ze środków Szwajcarskiego Grantu Blokowego – Funduszu na rzecz Organizacji Pozarządowych (budżet 33 119,20 CHF). Partnerami projektu były Fundacja Na Pomoc oraz Świetlica Terapeutyczna SOS oo. Pijarów.

·         “Ranking Krakowskich Samorządowców” (2013-2014) Projekt „Ranking Krakowskich Samorządowców”, polegał na przeprowadzeniu audytu obywatelskiego radnych miejskich i radnych dzielnicowych miasta Krakowa, z wykorzystaniem autorskiej metodologii oceny aktywności i osiągnięć. Wytworem projektu była wielowymiarowa metodologia oceny pracy samorządowców (kwestionariusze, ankiety, analizy stenogramów, algorytm sumujący dane) oraz publikacja książkowa prezentująca wyniki prac. Odbyła się również konferencja promująca. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Obywatelską i współfinansowany ze środków Szwajcarskiego Grantu Blokowego – Funduszu na rzecz Organizacji Pozarządowych (Budżet 150 930 PLN). Partnerem projektu była Fundacja Obywatelska.

·         “1989 Fall of Communism in Eastern Europe. Development of the Strategic Game for the Young Europeans” (2015) W 2015 roku Instytut Aurea Libertas pełnił rolę lidera projektu edukacyjnego realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej “Europe for Citizens Programme” przez międzynarodowe konsorcjum obejmujące oprócz naszej organizacji partnerów z Niemiec, Słowacji i Rumunii. Celem projektu była edukacja obywatelska młodzieży szkół średnich z wybranych krajów. W wyniku międzynarodowych kilkudniowych spotkań realizowanych w poszczególnych krajach młodzi ludzie poznawali wydarzenia historyczne związane z rokiem 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej, a następnie brali udział w warsztatach tworzenia gier planszowych. Efektem ich pracy stała się opublikowana i dostępna w wersji pudełkowej gra planszowa obrazująca wydarzenia Jesieni Ludów (budżet projektu: 55 000 EUR). Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Azimut (Košice, Słowacja), Asocciatia de Dezvoltare Intercomunitara Timis Torontal (Deta, Rumunia), Ariadne Kulturnetzwerk e.V. (Berlin, Niemcy).

·         “E-Goverment 2.0 w praktyce” (2014-2016). Projekt realizowany był w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+, Priorytet: Partnerstwa Strategiczne na rzecz Szkolnictwa Wyższego. Celem było stworzenie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu kształcenia młodzieży akademickiej w zakresie elektronicznej administracji. Prace eksperckie realizowane przez Fundację obejmowały opracowanie bazy danych w zakresie problematyki e-government, opracowanie merytoryczne materiałów edukacyjnych (casebook, materiały na platformę e-learning) oraz konsultacje dotyczące wdrożenia aplikacji internetowej. Narzędzie IT opracowane w projekcie może być wykorzystywane zarówno w działaniach o charakterze edukacyjnym (symulacje), jak i w realnej pracy zawodowej w administracji publicznej lub sektorze NGO (budżet projektu: 226 432 EUR). Lider: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Tischnera, partnerzy: IAL, Tallinn University of Technology (Estonia), Friendly Social Ltd. (Wielka Brytania).

·         Doradztwo dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych (od 2015 r.): IAL prowadzi działalność doradczą i szkoleniową, w ramach której wspiera przedsiębiorstwa (szczególnie w zakresie przygotowania analiz, projektów oraz wdrożeń z dziedziny wykorzystania kolektywnej inteligencji) oraz jednostki samorządu terytorialnego (w zakresie przygotowania studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie).

·         „Collective Intelligence w zarządzaniu” (2017-2018). Projekt edukacyjny realizowany w ramach „Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój”, obejmował opracowanie metodologii szkoleń dot. modelu zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystującego mechanizmy Kolektywnej Inteligencji. W ramach projektu powstały: innowacyjna metoda szkolenia, podręcznik, scenariusze zajęć, system e-learning, dedykowane oprogramowanie. Budżet projektu: 58 200 PLN. Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

·         Szkolenie Collective Intelligence motodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw” (2017-2019). Projekt edukacyjny realizowany w ramach przedsięwzięcia „Skrzydła Innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, znajduje się obecnie w ostatniej fazie. Projekt obejmował opracowanie metodologii szkoleń dot. modelu wdrażania innowacji wykorzystującego mechanizmy Kolektywnej Inteligencji. W ramach projektu powstały: innowacyjna metoda szkolenia, przewodnik multimedialny, scenariusze zajęć, e-learning, dedykowane oprogramowanie. Kolektywna inteligencja przyczyniła się do powstania programów szkoleń w zakresie: Robotyka, Programowanie, Projektowanie i wizualizacje wirtualnej rzeczywistości (VR). Budżet projektu: 66 000 PLN. Realizacja projektu w ramach inkubatora innowacji społecznych przyniosła nam wyróżnienie: nasz projekt został wybrany spośród 40 zatwierdzonych innowacji jako jeden z najbardziej obiecujących i skierowany do rozpowszechniania, które realizowane będzie do końca roku 2019. Więcej na ten temat: http://www.innowacje.zgd.com.pl/wybor-4-innowacji-etapu-upowszechnienia/.

·         “TRAMPOLINA IT” (od 2018) Trampolina-IT to realizowany na szeroką skalę nowy program edukacyjny, który jest rozwijany w IAL od roku 2018. Celem tej inicjatywy jest prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania dla dzieci i młodzieży z niezamożnych krakowskich rodzin. W ramach programu organizujemy zbiórki pieniężne i organizujemy interaktywne lekcje. W ich trakcie, młodzi adepci mają okazję szkolić kompetencje potrzebne w cyfrowym świecie, przede wszystkim w zakresie: Robotyki (budowa i programowanie pracy robotów), Programowania (Scratch, JavaScript, Mobirise), Wirtualnej Rzeczywistości. Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotem edukacyjnym Kraina Twórczości sp. z o.o. oraz we współpracy z Dziełem Pomocy Dzieciom Fundacją Ruperta Mayera. Zainteresowanie współpracą wyraził również Oddział Miejski Krakowski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.